Az Agronauta Kft adatkezelési szabályzata

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az Agronauta Kft. - továbbiakban - Szolgáltató, mint az agronauta.hu weboldal üzemeltetője tájékoztató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét.

A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat - minden esetben - a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, valamint gondoskodik azok biztonságáról, minden ésszerű technikai- és szervezési intézkedésnek eleget téve, mindemelett kialakítja azokat az eljárási szabályokat és intézkedési folyamatokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók illetve e-mailt továbbítók adatait az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag tájékoztatási, szerződéskötési, válaszadási és számlázási célra használja fel.

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célra: a Felhasználó által elküldött üzenetre történő válaszadás.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, vagy amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését.

TECHNIKAI ADATOK

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

A rendelkezésünkre bocsátott adatokat minden esetben megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáféréstől és a nyilvánosságra hozatal ellen.

A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az online üzenetküldési felület használata (jelenleg a honlapon ilyen szolgáltatás nincs, üzenetet küldeni emailen a megadott személyek emailcímén, vagy postai úton lehet) során a vonatkozó mező bejelölésével a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

Felhasználás: Kizárólag a Szolgáltató által biztosított válaszadáshoz kapcsolódóan kerül felhasználásra.

Az Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

Egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal stb kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződhetnek vagy képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, e-mail címét és telefonszámát amikor levelet küld nekünk.

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE:

A partnereinkkel kötött titoktartási záradékok kiterjednek a személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogi következményekre is.

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását.

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

A magánszemélyek jogai a GDPR értelmében:

Az adatkezelő – az érintett részéről érkező - kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett kérheti a Szolgáltató  által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:               1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím:     1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:                 0613911400
Fax:                       +36 1 3911410
E-mail:                  ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:                 http://www.naih.hu

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Szolgáltató, a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

© 2022 www.agronauta.hu
KezdőlapRólunkTermékkatalógus 2022ImpresszumAdatkezelési szabályzatSzerzői jogok